ΠΛΗ10: Εισαγωγή στην Πληροφορική


Η θεματική ενότητα ΠΛΗ10: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ αποτελείται από 4 ενότητες:

  • Στην Ενότητα 1 ασχολούμαστε με βασικά στοιχεία της πληροφορικής (που θα είναι απαραίτητα σε όλες τις επόμενες θεματικές) όπως τα αριθμητικά συστήματα (και κυρίως το δυαδικό σύστημα αρίθμησης), οι λογικές πύλες και τα λογικά κυκλώματα και ένα διάγραμμα για την περιγραφή ενός αλγορίθμου (FlowChart)
  • Στην Ενότητα 2 αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της ψευδογλώσσας, της γλώσσας δηλαδή που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός αλγορίθμου. Συνακόλουθα γίνεται εισαγωγή στην αλγοριθμική σκέψη και στην δόμηση ενός πρόγραμματος.
  • Στην Ενότητα 3 (που είναι και ο πυρήνας της θεματικής) διδάσκεται σε ένα καλό επίπεδο η γλώσσα προγραμματισμού C μέσω της οποίας διδάσκονται οι αρχές του προγραμματισμού, η αλγοριθμική σκέψη και η δημιουργία προγραμμάτων.
  • Στην Ενότητα 4 μελετώνται οι Δομές Δεδομένων, δηλαδή τρόποι αποδοτικής αποθήκευσης στην μνήμη δεδομένων τα οποία θα διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα που κάνει μία ολοκληρωμένη εργασία.

Προτού ξεκινήσετε την μελέτη σας συμβουλευθείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες διαχείρισης του υλικού της ιστοσελίδας, Πολύ σημαντικό στην εβδομαδιαία διαχείριση είναι το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαβάσματος της ενότητας.

Και τώρα ώρα για διάβασμα:

ΠΛΗ10 Εξετάσεις - Εργασίες

ΠΛΗ10 Εξετάσεις - Εργασίες

Εργασίες 2017-2018: Εργασία Παλαιότερα Θέματα Εργασιών - Εξετάσεων:  
ΠΛΗ10 Ενότητα 1: Εισαγωγή στους Η/Υ

ΠΛΗ10 Ενότητα 1: Εισαγωγή στους Η/Υ

Ο στόχος της ενότητας είναι να μας εξοικειώσει με βασικές λειτουργίες που εκτελούνται στον επεξεργαστή του Η/Υ που αποτελούν απαραίτητες γνώσεις για να περάσει κάποιος σε μία γλώσσα προγραμματισμού. Συγκεκριμένα: Στο Μάθημα 1.1 και στο Μάθημα 1.2 ...
ΠΛΗ10 Ενότητα 3: Η Γλώσσα Προγραμματισμού C

ΠΛΗ10 Ενότητα 3: Η Γλώσσα Προγραμματισμού C

Σημείωση: Το υλικό αυτό απευθύνεται τόσο στους φοιτητές της ΠΛΗ10 (της οποίας το σημαντικότερο μέρος είναι η C) όσο και σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο. Για την επιτυχία στην ΠΛΗ10 απαιτείται να διαβαστεί καλά μέχρι και το μάθημα 14 της C σύμφω...