ΠΛΗ20 Ενότητα 5: Θεωρία Γράφων (Μέρος 2ο)


Το τυπολόγιο της ενότητας θα είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια της μελέτης σας:


και τα μαθήματα της ενότητας 5:

ΠΛΗ20 Μάθημα 5.1 – Παραστάσεις Γραφημάτων

ΠΛΗ20 Μάθημα 5.1 – Παραστάσεις Γραφημάτων

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Βλέπουμε τον πίνακα γειτνίασης και τον πίνακα πρόσπτωσης ως δύο τρόπους μαθηματικής αναπαράστασης ενός γραφήματος. Βλέπουμε αλγεβρικές ιδιότητες των δύο πινάκων.  Σύντομη Παρουσίαση Με μια ματιά το μάθημ...
ΠΛΗ20 Μάθημα 5.2 – Ισομορφισμοί Γραφημάτων

ΠΛΗ20 Μάθημα 5.2 – Ισομορφισμοί Γραφημάτων

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Ορίζουμε τον ισομορφισμό γραφημάτων (γραφήματα που έχουν την "ίση" μορφή)  Εξετάζουμε συμπληρωματικούς ορισμούς: συνάρτηση ισομορφθσμού, αυτοσυμπληρωματικό γράφημα, αυτομορφισμός, ταυτοτικός αυτομορφισμός κ.α. Σύντ...
ΠΛΗ20 Μάθημα 5.3 – Επίπεδα Γραφήματα

ΠΛΗ20 Μάθημα 5.3 – Επίπεδα Γραφήματα

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Ορίζουμε πότε ένα γράφημα είναι επίπεδο. Εξετάζουμε σημαντικές ιδιότητες των επίπεδων γραφημάτων (άθροισμα βαθμών όψεων, θεώρημα Kuratowski, τύπος Euler) Σύντομη Παρουσίαση Με μια ματιά το μάθημα: ΚΑΡΤΑ: Επ...
ΠΛΗ20 Μάθημα 5.4 – Ο αλγόριθμος του Dijkstra

ΠΛΗ20 Μάθημα 5.4 – Ο αλγόριθμος του Dijkstra

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό μελετάμε τον αλγόριθμο του Dijkstra για τον υπολογισμό του συντομότερου μονοπατιού μεταξύ δύο κορυφών του γραφήματος.  Σύντομη Παρουσίαση Με μια ματιά το μάθημα: ΚΑΡΤΑ: Ο αλγόριθμος του Dijkstra Σ...