ΠΛΗ20 Ενότητα 6: Δένδρα


Το τυπολόγιο της ενότητας θα είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια της μελέτης σας:


και τα μαθήματα της ενότητας 6:

ΠΛΗ20 Μάθημα 6.1 – Βασικοί Ορισμοί Δένδρων

ΠΛΗ20 Μάθημα 6.1 – Βασικοί Ορισμοί Δένδρων

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Ορίζουμε πότε ένα γράφημα είναι δένδρο και βλέπουμε το σημαντικό θεώρημα των δένδρων που δίνει 4 ισοδύναμους ορισμούς του δένδρου. Βλέπουμε συμπληρωματικούς ορισμούς που αφορούν τη ριζωμένη απεικόνιση ενός δένδρου. Συμπληρώνουμε μ...
ΠΛΗ20 Μάθημα 6.2 – Συνδετικά Δένδρα

ΠΛΗ20 Μάθημα 6.2 – Συνδετικά Δένδρα

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Ορίζουμε το συνδετικό δένδρο ενός γραφήματος και μελετάμε τους αλγορίθμους Κατά Βάθος και Κατά Πλάτος που το υπολογίζουν. Ορίζουμε το ελάχιστο συνδετικό δένδρο ενός γραφήματος με βάρη και μελετάμε τον αλγόρ...
ΠΛΗ20 Μάθημα 6.3 – Δυαδικά Δένδρα

ΠΛΗ20 Μάθημα 6.3 – Δυαδικά Δένδρα

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Συμπληρώνουμε τους ορισμούς των ριζωμένων δένδρων με τα δυαδικά και τα πλήρη δυαδικά δένδρα Ορίζουμε τα δυαδικά δένδρα αναζήτησης και βλέπουμε τους αλγορίθμους κατασκευής και αναζήτησης ΔΔΑ, καθώς και τις διασχίσεις: ...